آرامگاه نادرشاه 2021/05/3

رامگاه در طول عید باز بود ولی بعد از عید به بهانه‌ی کرونا تعطیل شد و اجازه ندادند داخل بروم. مجبور شدم بیرون نقاشی کنم.
وسط نقاشی آقایی آمد که پرستار بازنشسته بود. گفت از جوانی اوقات فراغتش نقاشی می‌کند. نقاشی‌هایش را نشانم داد و چند توصیه در مورد رنگ و نقاشی بهم کرد. بعد سوار دوچرخه‌ش شد و رفت.