ردیف
تصویر اثر
عنوان
سایز
تکنیک
سال خلق
گزارش اثر
خرید
5 در 8 س
رنگ روغن روی کارت مترو
2021
5 در 8 س
رنگ روغن روی کارت مترو
2021
سکه 500 تومانی
رنگ روغن روی سکه
2021
سکه 200 تومانی
رنگ روغن روی سکه
2021
سکه 50 تومانی
رنگ روغن روی سکه
2021
۸.۵×۵.۵ س
رنگ روغن روی کارت مترو
2021
۸.۵×۵.۵ س
رنگ روغن روی کارت مترو
2021