ردیف
تصویر اثر
عنوان
سایز
تکنیک
سال خلق
گزارش اثر
خرید
۳۰ در ۴۰ س
رنگ روغن روی بوم
2020
24 در 30 س
رنگ روغن روی بوم
2020
30 در 40 س
رنگ روغن روی بوم
2020
18 در 24 س
رنگ روغن روی بوم
2020
35 در 45 س
رنگ روغن روی بوم
2020