ردیف
تصویر اثر
عنوان
سایز
تکنیک
سال خلق
گزارش اثر
خرید
18 در 24 س
رنگ روغن روی بوم
2019
25 در 35 س
آبرنگ روی مقوا
2019
۲۵ در ۳۵ س
جوهر روی کاغذ
2019
۳۰ در ۴۰ س
رنگ روغن روی بوم
2019