ردیف
تصویر اثر
عنوان
سایز
تکنیک
سال خلق
گزارش اثر
خرید
آبرنگ روی مقوا
2018
رنگ روغن روی بوم
2018
نامشخص
اکرلیک روی بوم
2018
۲۳ در ۳۳.۵ س
آبرنگ روی مقوا
2018