ردیف
تصویر اثر
عنوان
سایز
تکنیک
سال خلق
گزارش اثر
خرید
آبرنگ روی مقوا
2018
۲۳ در ۳۳.۵ س
آبرنگ روی مقوا
2018
۳۳ در ۵۰ س
آبرنگ روی مقوا
2018
25 در 35 س
آبرنگ روی مقوا
2019
۵۱.۵ در ۲۳ س
آبرنگ روی مقوا
2018
۳۱.۵ در ۲۴ س
آبرنگ روی مقوا
2018