ردیف
تصویر اثر
عنوان
سایز
تکنیک
سال خلق
گزارش اثر
خرید
نامشخص
اکرلیک روی بوم
2018
۴۰ در ۳۰ س
رنگ روغن روی بوم
2021
۳۰ در ۴۰ س
رنگ روغن روی بوم
2020
25 در 35 س
آبرنگ روی مقوا
2019
24 در 30 س
رنگ روغن روی تخته
2018