ردیف
تصویر اثر
عنوان
سایز
تکنیک
سال خلق
گزارش اثر
خرید
5 در 8 س
رنگ روغن روی کارت مترو
2021
5 در 8 س
رنگ روغن روی کارت مترو
2021
سکه 500 تومانی
رنگ روغن روی سکه
2021
سکه 50 تومانی
رنگ روغن روی سکه
2021