ردیف
تصویر اثر
عنوان
سایز
تکنیک
سال خلق
گزارش اثر
خرید
9 در 6 س
چاپ فلز، جوهر روی مقوا
2020
5 در 5 س
چاپ فلز، جوهر روی مقوا
2020
10 در 10 س
چاپ فلز، جوهر روی مقوا
2020
11.5 در 16.5 س
چاپ فلز، جوهر روی مقوا
2020
11.5 در 16.5 س
چاپ فلز، جوهر روی مقوا
2020
14.5 در 20 س
چاپ فلز، جوهر روی مقوا
2020
11.5 در 16.5 س
چاپ فلز، جوهر روی مقوا
2020
10 در 15 س
چاپ فلز، جوهر روی مقوا
2020
16 در 22.5 س
چاپ فلز، جوهر روی مقوا
2020
12 در 12 س
چاپ فلز، جوهر روی مقوا
2020
19 در 25 س
چاپ فلز، جوهر روی مقوا
2020
9x6 س
چاپ فلز، جوهر روی مقوا
2020
9 در 6 س
چاپ فلز، جوهر روی مقوا
2020
9 در 6 س
چاپ فلز، جوهر روی مقوا
2020
9 در 6 س
چاپ فلز، جوهر روی مقوا
2020