ردیف
تصویر اثر
عنوان
سایز
تکنیک
سال خلق
گزارش اثر
خرید
نامشخص
اکرلیک روی بوم
2018
۳۰ در ۴۰ س
رنگ روغن روی بوم
2020
۴۵ در ۳۵ س
رنگ روغن روی بوم
2018
24 در 30 س
رنگ روغن روی بوم
2020