ردیف
تصویر اثر
عنوان
سایز
تکنیک
سال خلق
گزارش اثر
خرید
آبرنگ روی مقوا
2018
۴۰ در ۳۰ س
رنگ روغن روی بوم
2021
30 در 40 س
رنگ روغن روی بوم
2020
ننوخنه
۱۳ در ۱۹ س
آبرنگ روی مقوا
2016
۲۵ در ۱۷.۵ س
آبرنگ روی مقوا
2018
۱۸ در ۲۴ س
رنگ روغن روی بوم
2016