ردیف
تصویر اثر
عنوان
سایز
تکنیک
سال خلق
گزارش اثر
خرید
۲۳ در ۳۳.۵ س
آبرنگ روی مقوا
2018
۳۳ در ۵۰ س
آبرنگ روی مقوا
2018
۵۱.۵ در ۲۳ س
آبرنگ روی مقوا
2018
۳۱.۵ در ۲۴ س
آبرنگ روی مقوا
2018
۳۰ در ۴۲.۵ س
آبرنگ روی مقوا
2018
۳۶ در ۵۱.۵ س
آبرنگ روی مقوا
2018