ردیف
تصویر اثر
عنوان
سایز
تکنیک
سال خلق
گزارش اثر
خرید
18 در 24 س
رنگ روغن روی بوم
2019
24 در 30 س
رنگ روغن روی بوم
2020
50 در 70 س
کولاژ
2017
۸.۵×۵.۵ س
رنگ روغن روی کارت مترو
2018