دومین فراخوان سالانه‌ی طراحی اسفند

دومین سالانه‌ی طراحی اسفند در اسفندماه سال ۱۳۹۴ در گالری آرتین مشهد برگزار شد.

کلوپ طراحی - ترکیب مواد روی بوم ۴۰ در ۶۰ سانتی‌متر | دومین فراخوان سالانه‌ی طراحی اسفند
کلوپ طراحی – ترکیب مواد روی بوم ۴۰ در ۶۰ سانتی‌متر | دومین فراخوان سالانه‌ی طراحی اسفند

بیانیه‌ی فراخوان

با یک تعریف موقت، می توان کنشِ طراحانه را در یک اثر هنری رفتاری دانست که کیفیت های بصری/روانی در آن به شکل تجربه گرا، یادداشت گون و سیال حضور داشته باشد. این رفتار، نه تنها کامل -به معنای کلاسیکِ آن- نیست، بلکه رفتاری پرس وجوگر است که به جای نشان دادن یک کلیتِ واحد به دنبال آشکار کردن نقص ها و فانی بودن لحظه هاست. کنشِ طراحانه در سه-چهار دهۀ اخیر در نقاشی، گرافیک، چیدمان و سایر هنرهای تجسمی چنان پررنگ شده که حتا مرزبندی میان هنرها را هم مخدوش کرده است. امروزه طراحی فقط کار با وسایل و مواد کلاسیک طراحی مثل مداد و زغال نیست و به ضرورتِ موضوع و محتوا، هر مادۀ نامتعارف و حتی دمِ دستی هم اجازۀ ورود به اثر را پیدا می کند. اگر بخواهیم کنشِ طراحانه را با رفتاری آشناتر مقایسه کنیم «گفت وگو» بهترین گزینه است. در گفت وگو نیز «اثرِ نهایی» امری است که همواره در حال تحقق یافتن و به تعویق افتادن است. بر همین اساس و با نیت دامن زدن به منطقِ بی انتهای گفت وگو، دومین فراخوان سالانۀ «اسفند» از همۀ هنرمندان حوزه های نقاشی، گرافیک، تصویرسازی و هنرهای جدید ساکن در خراسان دعوت می کند تا با آثارشان در این فراخوان شرکت کنند.

دومین فراخوان سالانه‌ی طراحی اسفند 2017/01/24