◂تماس با فروشگاه ◂فلسفه‌ی این فروشگاه

نقشه‌ي پراکندگی

یکی از اهداف فروش من این است تا افرادی که هیچوقت اثر هنری نخریده‌اند را به این کار تشویق کنم. در این گزارش، ببینید خریداران فروشگاه از چه مناطقی، چه چیزهایی سفارش داده‌اند.