ردیف
تصویر اثر
عنوان
سایز
تکنیک
سال خلق
گزارش اثر
خرید
۳۰ در ۴۰ س
رنگ روغن روی بوم
2019
۳۰ در ۴۰ س
رنگ روغن روی بوم
2018
۱۰ در ۱۰ س
رنگ روغن روی بوم
2016
۲۴ در ۱۸ س
رنگ روغن روی بوم
2016
۱۸ در ۲۴ س
رنگ روغن روی بوم
2016
۲۴ در ۱۸ س
رنگ روغن روی بوم
2016