تهران در نقاشی‌های امین 2021/05/5

من در خیابان‌های تهران قدم می‌زنم و با عکاسی شهر را تجربه می‌کنم. امین چنین تجربه‌ای را از طریق نقاشی نشان می‌دهد؛ در شهر پرسه می‌زند و تکه‌هایی از آن را نقاشی می‌کند. تهران در نقاشی‌های امین ملموس و واقعی است، آدم‌ها غایبند اما آثار حضورشان در طبیعت، ماشین‌ها، ساختمان‌ها، پیاده‌روها و خیابان‌ها محسوس است.

۸۰ در ۱۰۰ س | رنگ روغن روی بوم | ۲۰۱۸
۲۴ در ۳۰ س | رنگ روغن روی بوم | ۲۰۱۸