بازگشت به سیاهه◂

56

میدون حر

کولاژ
50 در 70 س
2017

توضیحات

میدون حر

در صورتی که برای اهداف پژوهشی یا تجاری به تصویر باکیفیت این نقاشی نیاز دارید تماس بگیرید.