ردیف
تصویر اثر
عنوان
سایز
تکنیک
سال خلق
گزارش اثر
خرید
ننوخنه
۱۳ در ۱۹ س
آبرنگ روی مقوا
2016
۱۷.۳ در ۱۲.۵ س
آبرنگ روی مقوا
2016
15 در 15 س
آبرنگ روی مقوا
2016
15 در 15 س
آبرنگ روی مقوا
2016
۱۰ در ۱۰ س
رنگ روغن روی بوم
2016
نامشخص
آبرنگ روی مقوا
2016
20 در 15 س
آبرنگ روی مقوا
2016
16 در 35 س
آبرنگ روی مقوا
2016
۲۴ در ۱۸ س
رنگ روغن روی بوم
2016
۱۸ در ۲۴ س
رنگ روغن روی بوم
2016