ردیف
تصویر اثر
عنوان
سایز
تکنیک
سال خلق
گزارش اثر
خرید
رنگ روغن روی بوم
2018
24 در 30 س
رنگ روغن روی بوم
2020