نقاشی در مقام داوری معماری

نقاشی در مقام داوری معماری- فصل‌نامه‌ی همشهری معماری- شماره‌ی ۳۲

بررسی نگاه آثار ادوارد هاپر و بکسترا دانز به معماری و شهرسازی شهر نیویورک